Вівторок, 23 січня, 2018

Соціальна педагогіка – один із напрямів підготовки фахівців у Коломийському педагогічному коледжі

Підготовка соціального педагога є вкрай важливою ділянкою роботи в цілісній системі надання соціальної допомоги різним верствам населення.

Потреба у таких фахівцях щороку зростає, а забезпечення належної практичної підготовки майбутнього соціального педагога дає змогу підготувати кадри з високим рівнем вмінь, застосувати набуті знання та навички у щоденній професійній діяльності.

Нині актуальною є необхідність спеціалістів, які б ефективно виконували цю роботу. Педагогічний коледж, який очолює досвідчений педагог, заслужений працівник освіти України Валерій Ковтун, здійснює підготовку со­ціальних педагогів, орієнтованих у професійній діяльності на освітні заклади.

Соціально-педагогічна діяльність – один з наймолодших напрямів підготовки педагогів у нашому навчальному закладі. Цю спеціальність відкрито у 1996 році. Саме в той час в Україні порушили питання про вирішення гострих проблем соціального захисту населення.

Підготовка студентів за спе­ціальністю «Соціальна педагогіка» дає можливість забезпечити фахівцями цього напряму освітні та соціально-педагогічні заклади і установи різних типів і профілів, в тому числі центрів соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді.

Місія та функції соціального педагога є надзвичайно важливими. Фахівець покликаний сприяти соціалізації особистості, полегшувати її адаптацію в соціумі, створювати і розвивати соціальні стосунки, які сприяють інтеграції кожної окремої людини до соціального середовища, її успішній професійній діяльності, активізують зусилля самої людини та оточення для вирішення їх власних проблем, сприяють налагодженню взаємин між конфліктуючими особами чи групами.

Соціальний педагог радить, консультує, надає допомогу у складних життєвих ситуаціях, захищає інте­реси людей різних категорій, зокрема дітей і молоді, людей похилого віку, жінок.

За шістнадцять років існування цього напряму підготовки, спочатку в педагогічному училищі, а тепер – у коледжі, підготовлено 306 со­ціальних педагогів, всього відбулося 13 випусків, лише у 2003 році не було випуску у зв’язку з переходом на трирічний термін навчання. У 1999 р. перший випуск нараховував 27 соціальних педагогів.

Потреба у таких фахівцях щороку зростає, а забезпечення належної практичної підготовки майбутнього соціального педагога дає змогу підготувати кадри з високим рівнем вмінь, застосовувати набуті знання та навички у щоденній професійній діяльності.

Викладачі впроваджують у нав­чальний процес елементи сучасних освітніх технологій, зокрема особистісно-орієнтованого навчання, практичного, інтегрованого та мультимедійні засоби.

Важливим напрямом діяльності викладачів комісії психолого-педагогічних дисциплін є залучення студентів до науково-дослідницької та пошукової робіт, їх участі в студентських конференціях, гуртках, товариствах.

Кожен викладач є кваліфікованим фахівцем, який працює над впровадженням у практику навчально-виховної роботи новітніх досягнень психолого-педагогічних наук та передового педагогічного досвіду.

Стиль роботи викладачів характеризується академічністю, науковістю, використанням активних форм і методів (лекцій-діалогів, лекцій-психотренінгів, психолого-педагогічних практикумів). Викладачі розробили ряд навчальних програм для спеціальності «Соціальна педагогіка», опублікували у науково-методичному збірнику коледжу низку статей, є добрими дописувачами Всеукраїнського журналу «Соціальна робота в Україні», виступають з доповідями на засіданнях циклових комісій, педагогічної ради, науково-практичних конференціях коледжу, проводять відкриті заняття та виховні години, працюють над проблемними питаннями, які спільно обговорюють на засіданнях циклової комісії.

Особливість підготовки студентів на практичних заняттях полягає в її наближенні до тренінгової форми. Завдяки цьому відбувається обмін думками, взаємозбагачення досвідом. Це стимулює не тільки раціональний, але й емоційний рівень, водночас забезпечує ефективність досягнення поставленої мети.

Заняття з елементами тренінгу дають змогу студентам ефективніше сприймати і засвоювати інформацію, коли оцінюються її власні знання і активність. Психологічно комфортне середовище створює простір для творчості та розкриття власного потенціалу.

На заняттях з курсу «Вступ до спеціальності» студенти ознайомлюються із змістом соціально-педагогічної діяльності, роботою соціально-педагогічних установ: дитячих будинків, центрів соціальних служб для молоді і т.д. як майбутніх баз соціально-педагогічної практики, а також із завданнями й особливостями цих установ, їх роллю в системі соціального виховання та становлення особистості.

За підсумками занять рекомендуємо в домашніх умовах написати звіт у довільній формі. Довільність обумовлена тим, що на першому курсі велику увагу приділяють саме емоційному сприйняттю обраної студентами професії, яке закладає основу морально-гуманістичного становлення спеціаліста. Найцікавіші та найоригінальніші з них оприлюднюємо. Відповідно до їх змісту коригуємо плани семінарських та практичних занять, зосереджуючи увагу на питаннях, які найбільше зацікавили чи вразили студентів під час занять. В цьому нам допомагає лабораторія М.Г. Стельмаховича з питань етнопедагогіки.

Постійно ведемо творчий пошук нетрадиційних форм і методів роботи зі студентами. Результатами такої роботи є традиційні щорічні тижні психолого-педагогічних дисциплін та соціальної педагогіки.

З метою поглиблення психолого-педагогічних та психологічних знань, удосконалення фахової підготовки майбутніх соціальних педагогів на відділенні початкового навчання та соціальної педагогіки відбувся тиждень соціальної педагогіки, під час якого проводили олімпіади з со­ціальної педагогіки, виставки стіннівок, фольклорне свято, зустрічі з представниками правоохоронних органів, заняття психологічного гуртка «Світ моєї душі», участь студентів у проекті «Слово Кобзаря», благодійній акції «Вдячні лапи».

Олімпіада з соціальної педагогіки серед студентів другого та третього курсів проходила у формі конкурсної творчої роботи «Специфіка використання різних видів ресурсів в соціально-педагогічній діяльності». Найбільш цікаві, змістовні, творчі роботи представили студенти Оксана Яворська – І місце, Христина Кобильчук – ІІ місце, Наталія Мельничук, Тетяна Стасюк – ІІІ місце.

Удосконаленню професійної підготовки сприяла участь студентів у виставці стіннівок «Не будь байдужим».

Корисною для студентів стала зустріч з представником правоохоронних органів, начальником кримінальної міліції у справах дітей, майором В.В.Василецьким, який розповів про профілактику негативних явищ у молодіжному середовищі, вплив соціальних факторів на відхилення у поведінці молоді.

Фольклорне свято «Календарний рік українця в обрядах, звичаях і традиціях» провели студенти
ІІ курсу, де відобразили народні звичаї, традиції, обряди Різдвяних свят, Великодня, Івана Купала, вечорниць, обряд сватання, Сорочинського ярмарку. Заняття психологічного гуртка «Світ моєї душі» сприяло формуванню соціально-професійного аспекту «Я-концепції» студентів 3-С курсу, посилило відчуття відповідальності, бажання досягнути успіхів у професійній кар’єрі, зміцнення мотивів, пов’язаних із майбутньою професією, прагнення добре виконувати свої обов’язки, демонструвати себе знаючим і вмілим фахівцем.

Викладачі коледжу створюють найсприятливіші умови формування професійного інтересу. Для цього використовують засоби, що пробуджують інтерес до знань, застосовують методи активізації пізнавальної діяльності студентів, створюють на заняттях ситуації, що потребують більш широких знань, аналізують приклади із шкільного життя, педагогічних ситуацій, прищеплюють навички самоосвіти, самостійної роботи.

Студенти беруть активну участь в щорічних педагогічних читаннях, олімпіадах, конкурсах педагогічної майстерності, тематичних вечорах та виховних годинах, усних журналах, святах, літературно-музичних композиціях, які проходять у педагогічному коледжі.

У програмі підготовки соціального педагога важливе місце займає практика, у процесі якої студенти мають можливість ознайомитися з реальною діяльністю спеціаліста соціальної сфери, побачити проблеми клієнтів та шляхи їх вирішення в установах соціальної сфери, у громадських організаціях, комерційних структурах, працювати над засвоєнням вмінь і навичок соціально-педагогічної діяльності.

Педагогічну практику проводять паралельно з вивченням фундаментальних та спеціальних дисциплін, а це допомагає співвідносити теоретичні знання про соціум з реальною діяльністю.

Специфіка професійної діяльності соціальних педагогів полягає в тому, що вони повинні надавати допомогу тим, чиї фізичні, психічні, соціальні чи моральні ресурси недостатні, можливості маленькі, а здібності самостійно вирішити свої труднощі – незадовільні. Тому благополуччя людей, які мають проблеми, також є цінністю професії. Це означає, що соціальним педагогам необхідно активно прагнути не тільки допомогти конкретній людині, але й змінювати несприятливу суспільно-соціальну ситуацію, у якій вона опинилася.

Педагогічний колектив коледжу – молодий, перспективний, творчий і докладає максимум зусиль для підготовки соціальних педагогів як організаторів дитячих та позашкільних закладів.

Чітка і злагоджена система нав­чальної і практичної підготовки студентів є запорукою формування висококваліфікованого фахівця відповідно до вимог часу та суспільства.